Kuo, Ming-Hsun, Lin, You-En, Tseng,Bo-huan, Chiu, Chun-Chia and Lo, Yi-Hsiang Received Best Paper Award at CGW 2015.